vc++ 生成指定范围内的随机数,可大于32767

// 生成随机数
/*
生成指定范围内的随机数,可大于32767
*/
int CxbzqDlg::GetRandNumber2(int nMini,int nMax)
{
	//得到nMax的位长度,
	CString strnMax;
	strnMax.Format("%d",nMax);
	CString strRandNumber;
	//随机数的最大范围
	int nBitMax = strnMax.GetLength() ;//限制在 nBitMax 个 9的范围内
	//按位长度循环生成一个 nBitMax 位的整数
	for(int i = 0 ; i nMax)
	{
		nRes = nRes - nMax;
		//return nRes
	}

	return nRes;
}

Leave a Reply